Hanked

1. Hanke nimetus

1.1. Hanke nimetus: kolme klassiruumi remont (põrandate remont, seinte värvimine, lagede värvimine kahes klassiruumis, laevalgustite väljavahetamine ühes klassiruumis)
1.2. Hankemenetluse liik: väikehange
1.3. Rahastaja: Jõhvi Vallavalitsus

2. Hanke läbiviija

Jõhvi Kesklinna Kool (Narva mnt 16, Jõhvi 41536)

3. Hankedokumendid, info pakkumuste esitamise ja avamise kohta

3.1. hankedokumendid, tehniline info

Hange viiakse läbi elektrooniliselt pakkumuste esitamisega otse hanke läbiviijale.
Kõik selgitused huvitatud isikutelt laekunud küsimustele ning muudatused hankedokumentides tehakse kättesaadavaks elektrooniliselt. Hankija esitab otsused pakkujatele e-kirja teel.

3.2. pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 26.06.2024 kell 12:00 digitaalselt allkirjastatuna aadressile irina.sulgina@jklk.edu.ee

4. Hanke tehniline kirjeldus, nõuded töö teostamiseks

4.1. Käesoleva hankega tellitakse Jõhvi Kesklinna Kooli kolme klassiruumi remondi teenust. Ühe klassiruumi suurus on 43 m2, teise ja kolmanda mõlema klassiruumi suurus on 53 m2. Remondi objektidega saab tutvuda kohapeal.

4.2. Teenuse osutamise aeg: alates lepingu sõlmimisest (hankija soovib lepingu sõlmida esimesel võimalusel olenevalt hankemenetluse kulgemisest) kuni 01.09.2024. Makstava tasu suuruse osas (tasu suurus teenuse osutamise aja eest kokku ei saa ületada väikehanke piirmäära ehk olla 14999 € (ilma käibemaksuta) ega sellest suurem).

4.3. Teenuse osutaja peab olema suuteline ülesannet täitma füüsiliselt hankija poolt nimetatud asukohas

4.4. Hankedokumendis kirjeldatud ülesande täitmiseks teenuse mahud ei ole ette määratud. Hankija esitab tellimuse teenuse osutamiseks üldjuhul iga kuu lõpus järgmise kuu kohta, v.a kokkuleppel pakkujaga lühema etteteatamisega. Hankija ei ole kohustatud tellima teenust, kuid pakkuja on kohustatud olema valmisolekus teenuse osutamiseks ja teenust osutama.

4.5. Pakkuja esitab pakkumuses kõik pakutava teenuse osutamist puudutavad tingimused või viitab nende tingimuste üldiselt kättesaadavale asukohale internetis.

4.6. Pakkuja esitab tema poolt tavapäraselt sellise teenuse osutamiseks sõlmitava lepingu vormi või viitab selle üldiselt kättesaadavale asukohale internetis. Teadaolevad peamised lepingutingimused: ettemaksu ei ole, tasumine toimub ainult e-arve alusel, vähim arve tasumise tähtaeg on 7 päeva.

5. Pakkumuse hinna ja eseme väljendamise viis ja hindamiskriteeriumid

5.1. Hankija hindab pakkumusi lähtuvalt nende maksumusest. Maksumuse arvutamisel leitakse kaalutud keskmine teenuse hind eurodes ühe tunni kohta nädalas, milles ei esine riigipühi.

5.2. Hankija tunnistab edukaks pakkumuste hindamise kriteeriumide kohaselt majanduslikult soodsaima pakkumuse. Hankija arvestab majanduslikult soodsaima pakkumuse väljaselgitamisel ainult pakkumuse maksumust ja tunnistab edukaks kõige madalama maksumusega pakkumuse.

6. Hankija sätestatud tingimused hankelepingu sõlmimisel

6.1. Hanke läbiviimise tulemusena sõlmitakse hankeleping 1 (ühe) edukaks tunnistatud pakkujaga.

6.2. Hankelepinguga ei võrdsustata edukaks tunnistatud pakkumust, vaid sõlmitakse eraldi dokumendina hankeleping. Hankeleping sõlmitakse eduka pakkuja tavaliselt sellise teenuse osutamiseks kasutataval lepingu vormil või vastavate tingimuste kohaselt, eeldusel, et see vorm või tingimused on pakkumusele algselt lisatud ning need ei ole vastuolus hankedokumendi tingimustega.

6.3. Hankeleping sõlmitakse mõistlikul esimesel võimalusel peale hankemenetluses lepingu sõlmimise võimaluse tekkimist. Edukas pakkuja kohustub mitte viivitama hankelepingu sõlmimisega.

6.4. Hankija äranägemisel võib peale pakkumuste esitamist pidada pakkujatega läbirääkimisi, s.h eduka pakkuja tavapäraste hankelepingu tingimuste üle. Läbirääkimiste pidamise mahu ja sisu otsustab hankija.

7. Märkus selle kohta, millisel juhul Hankija jätab endale võimaluse lükata tagasi kõik pakkumused

Hankija jätab endale võimaluse tagasi lükata kõik pakkumused, kui:

7.1. kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust või kui need on hankija jaoks muul moel ebamõistlikult kallid;

7.2. kui hankemenetluse toimumise ajal on hankijale saanud teatavaks andmed, mis välistavad või muudavad hankija jaoks ebaotstarbekaks hankemenetluse lõpuleviimise hankedokumentides esitatud tingimustel või hankelepingu sõlmimine etteantud ja hankemenetluse käigus väljaselgitatud tingimustel ei vastaks muutunud asjaolude tõttu hankija varasematele vajadustele või ootustele;

7.3. kui langeb ära vajadus teenuse tellimise järele põhjusel, mis ei sõltu hankijast või põhjusel, mis sõltub või tuleneb seadusandluse muutumisest, kõrgemalseisvate asutuste haldusaktidest ja toimingutest.

Avaldatud 20.06.2024. Viimati muudetud 20.06.2024.