Koolitamise alused

Täienduskoolituse õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused

Täienduskoolitusasutuse pidaja on Jõhvi Vallavalitsus, registrikood 75033483.

Jõhvi Kesklinna Kooli Koolituskeskus korraldab täiskasvanute tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust täiskasvanute koolituse seaduse jt täiskasvanuhariduse valdkonna kehtivate õigusaktide kohaselt.

Jõhvi Kesklinna Kool on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi täiskasvanute täienduskoolitusasutusena. Jõhvi Kesklinna Kooli Koolituskeskuse majandustegevusteate number on 237082.

Narva mnt 16, 41536 Jõhvi
GSM +372528 8154
E-post: koolitus@jklk.edu.ee

KMKR nr: ei ole maksukohustlane
SEB pank: EE251010552019821006
BIC/SWIFT: EEUHEE2X
Kood: 401

Jõhvi Kesklinna Kooli koolituskeskuse poolt korraldatavad koolitused toimuvad õppekavade alusel aastaringselt. Õppekavad on avalikustatud asutuse kodulehe avalehel jklk.edu.ee ning alamlehel "Koolituskeskus". Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund on 45 minutit.

Õppekava on koostatud lähtudes konkreetse sihtgrupi vajadustest, täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi juhendmaterjalidest.

Õppekeel ja õppevorm, õppemeetodid

Koolitused toimuvad eesti keeles. Kokkuleppel koolituse tellijaga võib koolitus toimuda ka mõnes muus keeles. Õppevorm: päevane õpe; ühe- või kahepäevane koolitus, kursused. Õppemeetodid: loeng, arutelu, rühmatöö vm vastavalt koolituse teemale ning eesmärkidele.

Õpikeskkond

Kõik koolitused toimuvad kaasaegsetes õpperuumides, sh ka Jõhvi Kesklinna Kooli aulas, õppeklassis, või veebipõhiselt. Kõik koolitusruumid on hästi valgustatud, ventileeritud ning varustatud tänapäevaste tehniliste vahenditega – dataprojektor, pabertahvel, arvuti, interneti kasutamise võimalus. Ruumides on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. Koolituspäeval pakutakse osalejatele kohvi, teed, vett ja küpsiseid/muid suupisteid. Osalejatele tagatakse vaheaeg lõunasöögiks. Asutusesisesed koolitused viiakse koolituse tellija soovi korral läbi tellija koolitusruumides. Igaks koolituseks on osalejatele ette valmistatud koolitusmaterjal kas paberkandjal või elektroonilisel kujul.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord ja kvaliteedi tagamine

Kõikidel koolitusel osalejatel on võimalus anda tagasisidet koolituse sisu ning korralduse kohta nii suuliselt, kirjalikult paberkandjal (küsitlusleht) ja/ või elektroonilises küsitluskeskkonnas ning ka meili teel. Koolituse lõpus täidavad osalejad küsitluslehe, kus annavad hinnangu koolituse sisule, lektorile ja koolituse korraldusele ning teevad ettepanekuid koolituse paremaks muutmiseks ning neid huvitavate koolitusteemade osas. Koolituse korraldaja ning koolitaja analüüsivad saadud tagasisidet ning teevad vajadusel muudatusi koolituse sisus ning korralduses. Jõhvi Kesklinna Kool jätab endale õiguse teha õppekavades nende parendamise eesmärgil jooksvalt muudatusi.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus

Koolitusi läbi viivad lektorid on oma ala head asjatundjad, koolituskogemuse ning suurte erialaste kogemustega. Koolitajate kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse lühikirjeldus on märgitud vastava õppekava juurde.

Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu tingimused ja kord

Kodulehel avaldatud koolitustel on võimalik osaleda kõigil huvitatud ning õppekeelt koolitusest arusaamiseks piisaval määral valdavatel juriidilistel ning eraisikutel. Koolitusele registreerumine toimub jooksvalt ja tellijale/osalejale sobiva aja jooksul enne koolitust. Koolitusgrupi suurus on erinev ning sõltub koolituse sisust.

Avatud koolitustele on võimalik registreeruda järgneval viisil:

  1. saates registreerumissoovi meilile: koolitus@jklk.edu.ee
  2. telefoni teel: +372 528 8154

Peale registreerumissoovi saatmist saadab Jõhvi Kesklinna Kooli Koolituskeskus registreerunule kirjaliku kinnituse registreerumise kohta. Isik, kes on registreerunud koolitusele ja kes tuleb koolituspäeval koolitusele, kinnitades oma osalemist allkirjaga, loetakse koolitusele vastuvõetud õppijaks. Õppijal on õigus saada jooksvalt täiendavat infot koolituse korralduse jt tingimuste kohta kas koolituspäeval, meili või telefoni teel.

Õppijate koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Kui õppija ei saabu kokkulepitud koolituspäeval koolitusele, siis arvatakse õppija koolituselt välja. Koolitusel osaleja arvatakse koolituselt välja ka tema esitatud sooviavalduse põhjal. Isik, kellele koolituse lõpus väljastatakse tõend täienduskoolitusel osalemise kohta, loetakse samuti koolituselt välja arvatuks.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.

Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise tingimused ja kord

Õppekavas toodud koolituse osavõtutasu kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul seda ei tõsteta; sooduspakkumiste korras võib osavõtutasu vähendada. Koolituse osavõtutasu on märgitud vastava õppekava juurde. Peale registreerumissoovi saamist väljastab Jõhvi Kesklinna Kooli Koolituskeskus registreerunule meili teel arve. Arve väljastatakse peale piisava suurusega grupi komplekteerumist ning üldjuhul enne koolituse toimumist. Koolituse eest tasumine toimub ainult esitatud arve alusel ja pangaülekandega. Koolitusele registreerunu kohustub osavõtutasu maksma arvele märgitud tähtajaks (üldjuhul 7 kalendripäeva) või erandkorras kokkuleppeliseks tähtajaks.

Õppetasust vabastamise kord

Õppetasust vabastamise otsustab koolitusasutuse juhatus. Sellekohase avaldusega palume pöörduda koolitus@jklk.edu.ee

Õppetasu tagastamise tingimused ja kord

Koolitusgrupi mittetäitumisel või mõnel muul mõjuval põhjusel on Jõhvi Kesklinna Kooli Koolituskeskusel õigus koolitus ära jätta või edasi lükata. Registreerunuid teavitatakse koolituse ärajäämisest või edasilükkumisest esimesel võimalusel. Ärajäänud koolituse eest tasutud osavõtutasu makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. Kui registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest koheselt teada anda koolitus@jklk.edu.ee. Koolitusele ette teatamata mitteilmumise korral õppemaksu ei tagastata. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Maksetähtaja ületamisel 30 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Jõhvi Kesklinna Kooli Koolituskeskus kogub osalejate kohta järgmisi andmeid: osaleja nimi, asutus, ametikoht, e-mail, kontakttelefon. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Vaidluste lahendamise kord

Jõhvi Kesklinna Kooli Koolituskeskuse ja koolitusel osaleja/lektori vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Viru Maakohtus.

Avaldatud 06.12.2022. Viimati muudetud 11.09.2023.