Vajalikud dokumendid

Õpilase kooli vastuvõtmine

  1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi või sünnitunnistuse ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  2. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist;
  3. vanema isikut tõendava dokumendi koopia;
  4. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
  5. õppeaasta kestel kooli astumisel esitada direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või hinnetelehe koopia jooksva õppeaasta kohta;
  6. sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab taotlusele välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.
Avaldatud 04.05.2021. Viimati muudetud 28.08.2023.