Meie inimesed

 

Margit Pinna-Valge


Juhtivkoolitaja
margit.pinna-valge@jklk.edu.ee
 

Diana Astok


Koolitaja
diana.astok@jklk.edu.ee
 

Natalia Lobosok


Koolitaja
natalia.lobosok@jklk.edu.ee
Haridusteaduste magister
Õpetaja, tase 7
Haridusteaduse magister (eesti keele võõrkeelena õpetaja)
Õpetaja, tase 7
Magistrikraad või vastav kvalifikatsioon
Haridus:
Tallinna Pedagoogiline Ülikool (2001) Käsitöö ja kodunduse õpetaja, diplomiõpe

Tartu Ülikool (2018) Kunstide ja tehnoloogia õpetaja, magistriõpe
Haridus:
Virumaa Kõrgkool (2000), vene õppekeelega põhikooli eesti keele õpetaja, diplomiõpe

Tartu Ülikool (2020) Eesti keele ja kirjandus õpetaja, magistriõpe
Haridus:
Tartu Põllumajandus Ülikool (1992-1997), diplomiõpe

Tallinna Ülikool (2001) Õpetajakoolitus, diplomiõpe

Täienduskoolitusprogramm "LAK-õppe rakendamine eestikeelseks aineõppeks" (2022 - ), plaanitud 45EAP/1170t
Töökogemus:
Jõhvi Vene Põhikooli kunsti, käsitöö ja kodunduse õpetaja 2001 - ....

HARNO koolitaja 2018 - ....

Tartu Ülikooli külalisõppejõud (Kunstide ja tehnoloogia õpetaja MA õppekaval) 2019 - ....
Töökogemus:
Jõhvi Vene Põhikooli eesti keele teise keelena ja keelekümblusõpetaja 2000 - ....

HARNO koolitaja 2018 - ....
Töökogemus:
Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi loodusainete õpetaja 1999 - 2014

Jõhvi Vene Gümnaasiumi loodusainete õpetaja 2011 - 2012

Jõhvi Vene Põhikooli loodusainete õpetaja 2012 - ...

Läbitud koolitused:
• Meeskonna töö ja organisatsiooni kultuur (OÜ KERSTI VÕLU KOOLITUKESKUS) 20t
• Meeskonnatöö oskuste arendamine ning lojaalsuse kujundamine (OÜ KERSTI VÕLU KOOLITUKESKUS) 16t
• Lõimitud aine-ja keeleõppe metoodika koolitus (Avatud Meele Instituut) 24t
• Eestikeelsele aineõppele üleminek (Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus) 4t
• Vene õppekeelega haridusasutuste gümnaasiumiastme pedagoogide LAK metoodika (Tartu Ülikooli Narva Kolledž) 72t
• LAK-õppe metoodika täiendkoolitus. Õpistrateegiad (Avatud Meele Instituut) 78t
• LAK-õppe metoodika. Õppeprotsessi juhtimine ja õpetaja eneseareng (Avatud Meele Instituut) 13t
• Üleminek eestikeelsele õppele vene õppekeelega koolis (OÜ KERSTI VÕLU KOOLITUKESKUS) 12t
• Professionaalset arengut toetav individuaalnõustamine (SA Innove) 6t
• Meeskonnakoolitus (Eterna Koolituskeskus OÜ) 6t
• LAK-õpe. Teooriast praktikasse (Avatud Meele Instituut) 90t
• LAK-õppe koolitajate koolitus (Avatud Meele Instituut) 175t
• Professionaalset arengut toetav nõustamine (SA Innove) 16t
• Keelte kasutamise HEA TAVA keelekümblusasutuses (SA Innove) 8t
• Keelekümblusprogrammi koolimeeskondade koolitus (SA Innove) 96t
• Meistrite mäng (SA Innove) 16t
• Visuaalne mõtlemine ja lihtsustamine (Creativity Catcher OÜ) 12t
• Meistriklass esinejale, koosolekute läbiviijale ja inspireerijale (Creativity Catcher OÜ) 12t

Läbitud koolitused:
• Keelekümbluse ABC (Haridus- ja Teadusministeerium) 21t
• Üleminek eestikeelsele õppele vene õppekeelega koolis (OÜ KERSTI VÕLU KOOLITUSKESKUS) 12t
• Seitse päeva koostöist kümblust (INNOVE) 60t
• Draamaõpe–aktiivõppe meetod (SIHTASUTUS INNOVE) 48t
• Draamaõpe–aktiivõppe võttena (INNOVE) 48t
• Õpetaja professionaalset arengut toetavas nõustamises (INNOVE) 28t
• Aine, keel ja õpioskused–õpetaja kolm kübarat LAK- õppe metoodikakoolitus (INNOVE) 56t
• Keelekümblusprogrammi koolimeeskondade koolitus (INNOVE) 96t
• Meistrite mäng (AVATUD MEELE INSTITUUT) 16t
• Mitmekeelne õppekeskkond–võimaluste paljus (INNOVE) 16t
• IDEEKURSUS- eesti keele, matemaatika, looduse õppimine läbi kunstiliste- mänguliste ja muusikaliste tegevuste (LOGOSERV KOOLITUS) 24t
• Kultuuri- ja väärtuspädevus õppetöös ainete vahelise lõimingu kaudu KUMU muuseumi näitel (MTU VIRUMAA NÕUSTAMISKESKUS) 6t

Läbitud koolitused:
• Pedagoogilise personali nõustaja üldhariduskoolis (Tartu Ülikooli Narva Kolledz) 780t
• Õpimotivatsioon - koolitajate koolitus (Haridus- ja Noorteamet) 12t
• Kultuuri- ja väärtuspädevus õppetöös ainetevahelise lõimingu kaudu Kumu muuseumi näitel (MTU Virumaa Nõustamiskeskus) 6t
• Koolijuhtide ja õpetajate sisekoolitajate meistriklassi (Change Partners OÜ) 78t
• Meistrite mäng (SA Innove) 16t
• Õppemeetodite sidumine innovatiivsete õppevahendite ja õppevaraga (MTÜ Virumaa Nõustamiskeskus) 6t
• Liidriks läbi kogemusõppe (Koolituskeskus Tungal) 24t
• Keemia ja füüsika integratsioon põhikoolis ja gümnaasiumis (Tallinna Tehnikaülikool ) 26t
• Aine, keel ja õpioskused - õpetaja kolm kübarat LAK-õppe metoodikakoolitus (SA Innove) 56t
• Mentorite koolitusprogramm (IVEK) 24t
• Õpetaja professionaalse arengu toetava rühmanõustamine (SA Innove) 24t
• Meeskonnakoolitus (Eterna Koolituskeskus OÜ) 6t
• Keelekümblusõpetajate suvekool "Õpetaja mitu rolli" (SA Innove) 24t
• Keelekümblusprogrammi koolituse 1. sessioon "Draamaõpe aktiivõppes - kiiremini, kõrgemale, kaugemale" (SA Innove)16t
• Keskkonnahariduslike keelekümblusprogrammide koostamise koolitus (MTÜ EELK VP Ontika Koolituskeskus) 130t
• Keelekümblusprogrammi põhikoolitus "Seitse päeva koostöist kümblust" (Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed) 60t
• Keskkonnahariduslike keelekümblusprogrammide koostamine (Ontika Koolituskeskus) 16t
• Keelekümbluse ABC (Haridus- ja Teadusministeerium. Keelekümblusprogramm) 30t
• LAK-õppe päev - Lõimitud aine- ja keeleõpe (Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed) 8t
• Õppekeele oskuste arendamine ainetunnis (Tartu Ülikool) 52t
• Professionaalsed enesejuhtimise oskused (Tartu Ülikooli Narva Kolledz) 39t
• Programmide koostamine Ida-Virumaa õuesõppealdele ja- radadele (Tallinna Ülikool) 120t

Olen õnnelik inimene, sest minu hobi on minu töö ja minu töö on minu hobi. Olen õpetaja, kes toetab eesti keele õpet aktiivõppemeetoditega. Kasutan oma tundides ja tunnivälises tegevuses keelekümblusmetoodikat, tõhusamaid LAK-õppe meetodeid ja lõimin erinevaid õppeained. Osalen koolisiseses mentorlusprogrammis, nõustan õpetajaid LAK-õppe ja lõimingu rakendamise teemadel ja jagan oma kogemusi eestikeelsete ainete õpetamise kohta. Samas olen ise uudishimulik õppija. Olen valmis pidevalt õppima ja arenema. Avastamisrõõmu on veel palju ees ja see on äge!
Avaldatud 06.12.2022. Viimati muudetud 19.01.2024.